Rola notariusza

Po raz pierwszy już za pontyfikatu Juliusza I wspomina się o tak zwanym urzędzie primicerius notariorum, czyli jest to funkcja starszego notariusza Kościoła. Dawniej zwany był rejentem od słowa regent, a teraz nazywany notariuszem. Wskazuje się, że jest to osoba zaufania publicznego, która jest więc powoływana poprzez ministra sprawiedliwości, który to wyznacza również siedzibę jego kancelarii.

Funkcje notariusza

Notariusz, właśnie w zakresie swoich uprawnień, prowadzi działania jako osoba zaufania publicznego, korzystając z przysługującej ochrony funkcjonariuszom publicznym. Główną rolę jaką pełni notariusz w prawnym systemie Rzeczypospolitej Polskiej, jest to przede wszystkim zapobieganie wszelakim sporom sądowym, poprzez zapewnienie pewności oraz bezpieczeństwa obrotu. Notariusze z tego właśnie powodu bywają nazywani „sędziami braku sporu”. Z tego jak najbardziej formalnego punktu widzenia notariusze nie mogą wykonywać usług, jak sami adwokaci czy również radcowie prawni, ale jednak dokonują oni czynności notarialnych.

Czynności notarialne

Przy dokonywaniu właśnie czynności notarialnych taki notariusz jest obowiązany prawidłowo czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw oraz słusznych interesów stron, a także innych osób, dla których te czynność mogą powodować skutki prawne. Czynności jakie dokonane są przez notariusza mają oczywiście charakter dokumentu urzędowego. Do określonych czynności notarialnych należą między innymi: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie poświadczeń, własnoręczności podpisu oraz sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, daty okazania dokumentu, zgodności odpisu albo wyciągu czy nawet kopii z okazanym dokumentem. Do jego obowiązków należy również pozostawanie osoby przy życiu albo w określonym miejscu, doręczanie oświadczeń, sporządzanie protestów, wekseli oraz czeków. Jest tu również mowa o sporządzaniu projektów aktów oraz oświadczeń, spisywanie protokołów, jak na przykład walnych zgromadzeń społecznych organizacji czy też spółek. Wskazuje się tu również na przyjmowanie, a zarazem przechowanie wszelakich dokumentów, pieniędzy bądź również papierów wartościowych. Miejmy na uwadze, że do jego zadań należy też sporządzanie wypisów i odpisów, wyciągów dokumentów. Notariusz za wykonywanie swoich czynności pobiera tak zwaną taksę notarialną – opłatę ustalaną po przez rozporządzenie ministra, która jest właściwie uzależniona od typu czynności oraz wartości przedmiotu danych czynności notarialnej. Dodatkowo notariusz jest poborcą, czyli płatnikiem podatku od danej czynności cywilnoprawnych, a także podatku od spadków oraz darowizn również pobiera oraz odprowadza do sądu określone opłaty sądowe. Określona działalność notariuszy jest regulowana ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku ,,prawo o notariacie”.

Podsumowując notariusze bywają nazywani „sędziami braku sporu”. Z tego jak najbardziej formalnego punktu widzenia notariusze nie mogą wykonywać usług, jak sami adwokaci czy też radcowie prawni, ale również dokonują oni czynności notarialnych. Przy dokonywaniu właśnie czynności notarialnych taki notariusz jest obowiązany prawidłowo czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw oraz słusznych interesów stron, a także innych osób, dla których te czynność mogą powodować skutki prawne.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *